กฎหมายสิ่งแวดล้อมของไทยที่เกี่ยวกับโรงงาน
ReadyPlanet.com
dot
หมวดเครื่องทำความสะอาดท่อ
dot
bulletเครื่องแยงเขม่า ในท่อไฟ boiler
bulletเครื่องแยงตะกรันในท่อน้ำ boiler
bulletคอนเดนเซอร์& ชิลเลอร์
bulletโรงงานน้ำตาล
bulletApplication
dot
DRAIN CLEANER MACHINE
dot
dot
Duet Cleaning Service
dot
dot
Newsletter

dot
bulletShipment
bulletHVAC Industry Links
กฎหมายสิ่งแวดล้อมของไทยที่เกี่ยวกับโรงงาน article

 

2.7.2. กฎกระทรวงฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535)
ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535


กฎกระทรวง
ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535)
ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน
พ.ศ. 2535อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 8 (7) แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 การรายงานข้อมูลต่าง ๆ ของโรงงานที่กำหนดในกฎกระทรวงนี้ให้เป็นไปตามแบบและวิธีการที่รัฐมนตรีกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ข้อ 2 โรงงานที่มีการใช้หม้อไอน้ำ (boiler) หรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวหรือก๊าซเป็นสื่อนำความร้อนที่มีความกดดันต่างจากบรรยากาศ ต้องจัดทำรายงานข้อมูลการตรวจและการทดสอบความปลอดภัยในการใช้

ข้อ 3 โรงงานที่ประกอบกิจการสร้างหรือซ่อมหม้อไอน้ำ (boiler) หรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวหรือก๊าซเป็นสื่อนำความร้อนที่มีความกดดันต่างจากบรรยากาศ ต้องจัดทำรายงานข้อมูลการผลิต การตรวจ และการทดสอบความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์

ข้อ 4 โรงงานที่มีผลกระทบรุนแรงต่อสิ่งแวดล้อมตามที่รัฐมนตรีกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ต้องจัดทำรายงานข้อมูลการตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ การวิเคราะห์ปริมาณสารมลพิษในระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ และการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ข้อ 5 โรงงานที่มีการใช้สารกัมมันตรังสี ต้องจัดทำรายงานข้อมูลเกี่ยวกับชนิด จำนวน แหล่งที่มา วิธีการใช้ และการเก็บรักษาสารกัมมันตรังสี

ข้อ 6 ให้โรงงานที่มีการผลิต การเก็บ หรือการใช้วัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย ต้องจัดทำข้อมูลความปลอดภัย (material safety data sheet) เกี่ยวกับลักษณะอันตรายตามคุณสมบัติของวัตถุนั้น ๆ


ให้ไว้ ณ วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2535


ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 109 ตอนที่ 108 หน้า 12-13 วันที่ 16 ตุลาคม 2535

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เพื่อประโยชน์ในการกำกับดูแลโรงงานประเภทที่มีการประกอบกิจการที่ยุ่งยากซับซ้อน หรือที่จะต้องใช้หลักวิชาการด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะ เช่น โรงงานสร้างหรือซ่อมหม้อไอน้ำ (boiler) โรงงานที่มีการใช้หม้อไอน้ำ (boiler) หรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวหรือก๊าซเป็นสื่อนำความร้อน โรงงานที่มีการควบคุมการปล่อยของเสียและมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โรงงานที่มีการใช้สารกัมมันตรังสี เป็นต้น โดยให้โรงงานเหล่านี้ต้องจัดทำรายงานเกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงงานตามที่ทางราชการกำหนด จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงน
บทความ

เครื่องทำความสะอาดชิลเลอร์ คอนเดนเซอร์
สาเหตุที่ทำให้หม้อไอน้ำระเบิด article
ความปลอดภัยของหม้อไอน้ำ ( Boiler ) article
การตรวจสอบหม้อไอน้ำ และระบบไอน้ำ article
ความเป็นระเบียบและการซ่อมบำรุงช่วยให้ปลอดภัยได้อย่างไร article