การตรวจสอบหม้อไอน้ำ และระบบไอน้ำ
ReadyPlanet.com
dot
หมวดเครื่องทำความสะอาดท่อ
dot
bulletเครื่องแยงเขม่า ในท่อไฟ boiler
bulletเครื่องแยงตะกรันในท่อน้ำ boiler
bulletคอนเดนเซอร์& ชิลเลอร์
bulletโรงงานน้ำตาล
bulletApplication
dot
DRAIN CLEANER MACHINE
dot
dot
Duet Cleaning Service
dot
dot
Newsletter

dot
bulletShipment
bulletHVAC Industry Links
การตรวจสอบหม้อไอน้ำ และระบบไอน้ำ article

 

 

       เนื่องจากที่มีการขึ้นทะเบียนวิศวกรตรวจทดสอบหม้อน้ำตามกฎหมายแล้ว มีวิศวกรเครื่องกลที่ได้ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งมีจำนวนถึง 855 คน แต่ละคนต่างไปทำการตรวจสอบหม้อน้ำตามมาตรฐานต่างๆ ตามที่ตนเองได้ศึกษามา หรือตามที่ได้เห็นมา ซึ่งไม่เป็นไปใน แนวทางหรือบรรทัดฐานเดียวกัน เหตุผลดังกล่าว กรมโรงงานอุตสาหกรรมเห็นว่าจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้มี การตรวจทดสอบที่ได้ตามมาตรฐาน และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน หรือบรรทัดฐานเดียวกัน เพื่อให้วิศวกรที่ได้ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมดังกล่าวได้ปฏิบัติเหมือนกัน

กรมโรงงานอุตสาหกรรมจึงได้ออก ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์การตรวจทดสอบความปลอดภัยหม้อไอน้ำหรือ หม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อนที่มีความดันต่างจากบรรยากาศ พ.ศ. 2548

โดยมีสาระสำคัญดังนี้

  1. ต้อง ถ่ายรูปให้เห็นหน้าวิศวกรผู้ตรวจทดสอบหม้อน้ำ ขณะกำลังทำการตรวจ และต้องแนบรูปถ่ายนี้ พร้อมเอกสารรับรองความปลอดภัย ในการใช้หม้อน้ำ ส่งกรมโรงงานอุตสาหกรรม
  2. ต้อง หยุดการใช้หม้อน้ำเพื่อทำการตรวจสอบความปลอดภัย ผู้เกี่ยวข้องและผู้ควบคุมหม้อจะต้องอยู่ในวันที่ทำการตรวจทดสอบ
  3. ต้อง ตรวจสอบหม้อไอน้ำภายนอก ( External Inspection )
  4. ต้อง ตรวจสอบหม้อน้ำภายใน ( Internal Inspection )
  5. ต้อง ทดสอบความแข็งแรงหม้อน้ำด้วยการอัดน้ำ ( Hydrostatic Test )
  6. ต้อง ทำการตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ (Function Test)
  7. ต้อง ทำการตรวจอุปกรณ์ทั่วไป ( General Equipment )
  8. ต้อง กรอกข้อมูลหม้อน้ำลงในแบบที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนดเรียบร้อย และผู้ประกอบกิจการโรงงานลงนามพร้อมประทับตรายาง (กรณีเป็นนิติบุคคล) แล้วส่งต้นฉบับไปให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณา ภายใน 30 วันหลังการตรวจทดสอบ

 

รายการกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์การตรวจทดสอบความปลอดภัยหม้อไอน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อนที่มีความดัน ต่างจากบรรยากาศ พ.ศ. 2548

ที่มา : หนังสือ ศูนย์รวมข่าวเพื่อวงการอุตสาหกรรม
บทความ

เครื่องทำความสะอาดชิลเลอร์ คอนเดนเซอร์
สาเหตุที่ทำให้หม้อไอน้ำระเบิด article
ความปลอดภัยของหม้อไอน้ำ ( Boiler ) article
กฎหมายสิ่งแวดล้อมของไทยที่เกี่ยวกับโรงงาน article
ความเป็นระเบียบและการซ่อมบำรุงช่วยให้ปลอดภัยได้อย่างไร article